Vol024女神娜露Selena三亚旅拍第二套写真34P娜露Selena花漾

Vol024女神娜露Selena三亚旅拍第二套写真34P娜露Selena花漾

地土出賢為之,府土乃所居。 天地之神保終類,人乃不若六畜草木善邪哉?

 今乙丙丁何過邪?何睹而問此?

噫,真人於是殊為愚,學吾書文,多固固未解邪? 细锉,水一升,煎半升,去滓,作三服,细呷之。

地當有善德,而好養長。 热盛者,去桂,加升麻半两。

反惡意相視,諫之不用,但欲自可。異日有疑,乃復來。

若不汗,如前法更服,半日许令三服。阳动则汗出,阴动则发热。

Leave a Reply